Archive for Nyheter

desember 19, 2012   Posted by: Kjetil

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

 

– Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi. I euroområdet kan aktiviteten falle også inn i neste år. Rentene ute har falt ytterligere. Samtidig har risikopåslagene i kredittmarkedene avtatt og eurolandene har kommet til enighet om flere tiltak som kan bedre situasjonen i Europa.

Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav og kapasitetsutnyttingen er over et normalt nivå. Siden forrige rentemøte har utviklingen vært omtrent som anslått i Pengepolitisk rapport 3/12.

– Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen.

Kommentarer av posted in: Nyheter
juli 3, 2012   Posted by: Kjetil

Nytt hopp for boligprisene

Nå oppjusterer eiendomsmeglerne prognosen for boligprisene i 2012

Det blir bare dyrere og dyrere å kjøpe seg bolig her i landet.

Boligprisene i juni er uendret fra mai, men korrigert for normale sesongvariasjoner var prisene likevel 0,9 prosent høyere.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var på 29.500 kroner i juni. Det er en økning på 7,6 prosent fra juni i fjor.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

- Absolutt sterkere

- Prisveksten er absolutt sterkere enn vi trodde da vi satt her for ett år siden, sier styreleder i EFF, Terje Buraas.

I mai steg prisene med 0,1 prosent, korrigert for sesongvariasjoner. Årsveksten var da 7,0 prosent.

Drammen, Buskerud, Øvre- og Nedre Romerike har den høyeste prisveksten. I Drammen har boligprisene steget med 11 prosent det siste året.

Samtidig oppjusterer eiendomsmeglerne sin egen prognose for samlet boligprisvekst i 2012 fra 4-6 prosent til 7-8 prosent.

- Vi har fått en høyere prisstigning enn det vi la til grunn ved begynnelsen av året. Hittil i år har vi en omsetningsvekst på 3 prosent. Det virker kanskje ikke så høyt, men det var en rekordstor omsetning i fjor, sier nestleder i EFF, Leif J. Laugen.

Ifølge lederen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, var de 4-6 prosentene «brukt opp» allerede etter årets fire første måneder.

- Mai og juni er egentlig forholdsvis lave måneder, men den tidlige prisveksten gjør at vi må oppjustere prognosen, sier han til E24.

Lav formidlingstid

Nestleder Laugen i EFF sier boligmarkedet preges av lav formidlingstid og høy prisdannelse.

- Boligmarkedets utvikling i Norge står i skarp kontrast til ikke bare verden og Europa, men også våre skandinaviske naboland. I Danmark ligger omsetningstiden for boliger på over 200 dager, mens boliger i Norge i gjennomsnitt ligger i 22 dager, noe vi er fornøyd med, sier Laugen.

Trondheim er byen hvor boligene selges kjappest, gjennomsnittlig liggetid på Finn.no er 13 dager. Rett bak følger Oslo og Bergen med 14 dager.

Laugen forklarer det gode boligmarkedet med den generelle økonomiske utviklingen.

- Kombinasjonen av en svært ekspansiv pengepolitikk med rekordlav rente, et godt arbeidsmarked, god lønnsvekst og arbeidsinnvandring har skapt et grunnlag for den høye etterspørselen etter boliger, sier han.

Boligprisrapporten viser at det er leiligheter som er mest i skuddet for tiden.

Mens prisen for leiligheter har steget med 8,7 prosent de siste 12 månedene, har eneboliger kun steget 4,8 prosent pris. Delte boliger har steget i pris med 7,1 prosent.

http://e24.no/eiendom/nytt-hopp-for-boligprisene/20249198

Kommentarer av posted in: Nyheter
mars 17, 2012   Posted by: Kjetil

Norges Bank setter ned renten med 0,25%

Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ – 1½ prosent ut året.

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/12 tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet.

– Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser

Kommentarer av posted in: Nyheter
januar 19, 2012   Posted by: Kjetil

Nå er det vanskligere å få boliglån

Nå er det viktigere enn noen gang å kontakte erfarne rådgivere før det søkes om boliglån. Follo Consulting Team har bistått låntakere siden 1989. Vi kan derfor yte god bistand når du skal søke boliglån.

 

http://e24.no/makro-og-politikk/naa-er-det-blitt-vanskeligere-aa-faa-laan/20143797

Kommentarer av posted in: Nyheter
desember 19, 2011   Posted by: Kjetil

Norges Bank hever renten

Pressemelding 14. desember 2011

Styringsrenten ned 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent.

- Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Inflasjonen er lav. Selv om aktiviteten i norsk økonomi fortsatt holder seg oppe, særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger, tyder ulike indikatorer på lavere vekst framover. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene. Gjeldssituasjonen i euroområdet har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Markedsfinansieringen er blitt dyrere og mindre tilgjengelig også for norske banker.

- For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå, sier visesentralbanksjefen.

Kommentarer av posted in: Nyheter